Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Preventie

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

Preventie is het voorkómen van ziekte en het beschermen en bevorderen van de gezondheid. Op deze pagina vindt u informatie over het preventieveld als geheel. Informatie over een specifiek onderwerp vindt u in de navigatiekolom links.

Doel en organisatie

Kosten

Bereik en effectiviteit

Kijk ook eens bij:

Kijk ook eens bij andere websites:

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

 • Achterberg P, Kranen HJ van, Conyn M, Lock A, Berg M van den. Effecten van vaccinatie en screening in Nederland. Achtergrondrapportage bij VTV2010 deelrapport ‘Effecten van preventie’. Bilthoven,2010.
 • Berg M van den, Baal PH van, Tariq L, Schuit AJ, Wit GA de, Hoogeveen RT. The cost-effectiveness of increasing alcohol taxes: a modelling study. BMC Medicine,2008b; 6(1): 36.
 • Berg M van den, Schoemaker CG (red.). Effecten van preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond naar beter. RIVM-rapport nr. 270061007. Bilthoven: RIVM,2010.
 • Braspenning JCC, Schellevis FG, Grol RPTM (red.).Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Kwaliteit huisartsenzorg belicht. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK, 2004.
 • Buuren S van, Boshuizen HC, Witteman JC, Reijneveld SA.Doelmatigheid van opsporing en behandeling van hypertensie. TNO-rapport nr. 2001.001. Leiden: TNO, 2001.
 • Cuijpers P, Scholten M, Conijn B.Verslavingspreventie; een overzichtsstudie. Den Haag: ZonMw, 2006.
 • CVZ, College voor Zorgverzekeringen.Van preventie verzekerd. Diemen: CVZ, 2007.
 • De Wit GA, Tariq L, Van Gils P, Panneman MJM.Over euro en effect. Handleiding voor economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering. Amsterdam: Consument en Veiligheid, 2010.
 • Gast GCM, Spijkerman AMW, Schoemaker CG. Preventie van chronische ziekten in risicogroepen. RIVM-rapport nr. 260221004/2011. Bilthoven: RIVM,2011.
 • Hoogenveen RT, Baal PH van, Boshuizen HC.Chronic disease projections in heterogeneous ageing populations: approximating multi-state models of joint distributions by modelling marginal distributions. Math Med Biol, 2009.
 • IBO.Gezond gedrag bevorderd; Eindrapportage van de werkgroep IBO preventie. Den Haag: Interdepartementaal beleidsonderzoek, Ministerie van Financiën, 2007.
 • Lier EA van, Oomen PJ, Oostenburg MWM, Zwakhals SLN, Drijfhout IH, Hoogh PAAM de, et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland. Verslagjaar 2009 Bilthoven: RIVM,2009.
 • Mantel-Teeuwisse AK, Verschuren WMM, Klungel OH, Boer A de, Kromhout D.Recent trends in (under) treatment of hypercholesterolemia in the Netherlands. Br J Clin Pharmacol, 2004b; 318: 310-6.
 • Post NAM, Bekker-Grob EW de, Mackenbach JP, Slobbe LCJ. Kosten van preventie in Nederland 2007. Bilthoven,2010b.
 • Putte SJHM van den, Steevels RMA.Effectevaluatie cannabiscampagne Trimbos-instituut. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2004.
 • Rutten-van Mölken M, Rutten F, Uyl-de Groot C.Van kosten tot effecten. Een handleiding voor evaluatiestudies in de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2010; (Tweede druk).
 • Saan H, Haes W de.Gezond effect bevorderen. Het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering. Woerden: NIGZ, 2005.
 • Trimbos Instituut.Aard en Omvang GGZ- en Verslavingspreventie 2008; Ontwikkelingen in de inhoud, organisatie en omvang van de GGZ- en verslavingspreventie. Utrecht, 2010.
 • Tweede Kamer.Preventieve gezondheidszorg. Rapport van de Algemene Rekenkamer. Vergaderjaar 2003-2004; 29300, nr. 2. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Kiezen voor gezond leven. Den Haag: VWS, 2006l.
 • VWS. Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid. Den Haag: VWS,2011.
 • Weijden T van der, Ronda G, Norg R, Portegijs P, Buntinx F, Dinant GJ.Diagnostische zelftests op lichaamsmateriaal; aanbod, validiteit en gebruik door de consument. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2007.
 • Welte R, Feenstra T, Jager H, Leidl R.A decision chart for assessing and improving the transferability of economic evaluation results between countries. Pharmacoeconomics, 2004a; 22(13): 857-876.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

GGD
Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst
ggz
Geestelijke gezondheidszorg
hiv
Human immunodeficiency virus
Humane Immunodeficiëntievirus.
KEA
Kosteneffectiviteitsanalyse
Analyse waarbij zowel de kosten samenhangend met een (zorg)interventie als de effecten op de gezondheidstoestand worden onderzocht.
NHG
Nederlands huisartsengenootschap
URL: http://www.nhg.org
PGV Nederland
Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (voorheen GGD Nederland)
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven. Email: info@rivm.nl, URL: http://www.rivm.nl
SES
Sociaal-economische Status
Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
WHO
World Health Organization
Wereldgezondheidsorganisatie. URL: http://www.who.int
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg
Wet publieke gezondheid
ZonMw
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
URL: http://www.zonmw.nl